INFOLINIA: 790 274 570
EMAIL: DOK@DECOL.PL
0
Nie masz konta? ZAPISZ SIĘ
LOGIN:
HASŁO:
Pomieszczenia
Popularne
I. OPIS SERWISU


1.1 Serwis - jest własnością firmy Webq Karolina Mielcarek obsługiwany przez jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom oferowany jest dostęp do Serwisu w tym Usług bądź Funkcjonalności takich jak Galeria, Druk, Panel Społecznościowy czy też możliwość korzystania z Zawartości zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

1.2 DECOL umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Funkcjonalności jedynie pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. AKCEPTACJA WARUNKÓW


2.1 Treść strony internetowej www.decol.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych produktów.

2.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.decol.pl.

2.3 Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, w całości lub w części, jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Potwierdzenie złożenia zamówienia, akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Regulamin jest wiążący tak samo jak umowa zawarta na piśmie i to niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada Konto.


2.4 Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek zapisem Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie powinien kontynuować korzystania z Serwisu.

2.5 Zarówno Regulamin jak i Polityka Prywatności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności, są również udostępniane Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności - w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

2.6 O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie nowe funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi.

2.7 Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

2.8 DECOL podaje do wiadomości treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności - z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

2.9 DECOL dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość lub - w wypadku braku innych możliwości - przy wykorzystaniu Serwisu.

2.10 Wraz z dostarczeniem każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Polityki prywatności Użytkownik zostaje jednocześnie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tychże zmian.


III. DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ


3.1 Serwis zawiera kombinację Zawartości pochodzącej od: DECOL, Użytkowników bądź Partnerów, przy czym DECOL nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od DECOL, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

3.2 DECOL dokłada wszelkich rozsądnych starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od DECOL były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana jest przez DECOL jedynie w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych.

3.3 DECOL jest uprawniona a nie obowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez DECOL w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od DECOL.

3.4 Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały, niezależnie od ich formy lub charakteru, które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu - z uwagi na co Użytkownicy zobowiązują się, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie naruszać Regulaminu. W szczególności Użytkownicy oświadczają i zapewniają, iż pochodząca od nich Zawartość nie będzie zawierać żadnych treści, które: są fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; naruszają jakiekolwiek Prawa innych Użytkowników, Partnerów lub osób trzecich, tajemnice handlowe, Dobra bądź prywatność, naruszają umowy o zachowaniu poufności lub naruszają jakiekolwiek przepisy Terytorium odnoszące się w szczególności do nieuczciwej konkurencji lub zakazanej reklamy; mają charakter zniesławiający, szykanujący; obsceniczny, pornograficzny bądź zawierają Złośliwy kod. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie w Serwisie Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - bez jednoczesnego podania tych Danych do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

3.5 Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich w Serwisie Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie oraz każdorazowego efektywnego udzielania Licencji na rzecz DECOL.

3.6 DECOL egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości są niedokładne, zostały umieszczone w Serwisie bez wymaganego zezwolenia DECOL lub w inny sposób naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw które mogą jej przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do: a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części; b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu lub c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych DECOL środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu, w tym bez ograniczeń, blokowania określonych adresów IP lub dezaktywacji bądź usunięcia Konta.

3.7 Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności - w tym w szczególności Druk - są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. DECOL nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.

3.8 Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz DECOL, Partnerów lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody. Użytkownicy akceptują także fakt, iż DECOL nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.

3.9 Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Warunków technicznych. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) DECOL może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) DECOL może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) Użytkownik decydując się na skorzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług świadczonych przez Partnerów - w tym w szczególności Druku - wyraża każdorazowo Zgodę; adresatem przedmiotowej Zgody jest Partner świadczący daną Funkcjonalność bądź inną Usługę, na skorzystanie z której zdecydował się Użytkownik; operacje odnoszące się do realizacji ww. Funkcjonalności bądź Usług, wykonywane na Danych, nie wymagają od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.

3.10 Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż w sytuacji, w której po wprowadzeniu przez niego konkretnego elementu Zawartości do Serwisu, nie zdecyduje się na skorzystanie z którejkolwiek odpłatnej Funkcjonalności pozwalającej na wykorzystanie takiej Zawartości ani nie upubliczni takiej Zawartości w ramach Galerii, DECOL - po okresie dwóch tygodni od takiego wprowadzenia - przysługuje uprawnienie do usunięcia takiej Zawartości, niezależnie od tego czy jej wprowadzenie lub funkcjonowanie w ramach Serwisu naruszyło Regulamin lub Dodatkowe warunki, przy czym warunki wykonywania niniejszego uprawnienia nie ograniczają ani nie wyłączają innych uprawnień przysługujących DECOL na podstawie Regulaminu.

IV. ZASADY POSTĘPOWANIA


4.1 Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad określonych poniżej.

4.2 Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub Oprogramowania wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

4.3 Poza warunkami wymienionymi powyżej Użytkownicy nie będą: a) korzystać z Serwisu celem wysyłania, umieszczania w Serwisie lub doprowadzenia do przekazywania wiadomości-śmieci, łańcuszków, powtarzających się wiadomości, niezamówionych informacji handlowych bądź innych komunikatów tożsamych bądź analogicznych do komunikatów typu "spam"; b) szkodzić nieletnim w jakikolwiek sposób; c) prowadzić działalność gospodarczą we własnym bądź cudzym imieniu czy też na własną bądź cudzą rzecz bez wyraźnego niedorozumianego zezwolenia DECOL; d) podszywać się pod inne osoby lub podmioty; e) naruszać prawo do prywatności, Dobra lub Prawa innych Użytkowników, Partnerów czy też osób trzecich; f) zbierać, gromadzić, ingerować lub przechowywać Dane inne niż Dane danego Użytkownika.

V. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH


5.1 Jedynym podmiotem uprawnionym do Znaków jest DECOL lub jej kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Użytkownicy nie mogą korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej oraz wyraźnej zgody DECOL. Jakiekolwiek nieautoryzowane lub zakazane korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez DECOL w celu korzystania z Serwisu.

5.2 Użytkownik ma świadomość i zgadza się, iż poprzez umieszczanie Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta udziela Licencji na rzecz DECOL na następujących polach eksploatacji (w całości lub w części): użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie utworów zależnych, rozpowszechnianie, wykonywanie – niezależnie od formy oraz w odniesieniu do wszystkich treści składających się na bądź będących elementem Zawartości pochodzącej od Użytkownika lub wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta. Zawartość, w zakresie Licencji na rzecz DECOL nie obejmuje Dóbr, przy czym jeżeli Użytkownik nie poinformuje DECOL - w sposób określony w § 12 Regulaminu - o fakcie, iż dana Zawartość obejmuje w konkretnym przypadku Dobra, DECOL uprawniony jest do uznania, iż taka Zawartość nie odnosi się do Dóbr i jest tym samym objęta Licencją na rzecz DECOL.

5.3 Licencja na rzecz DECOL ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium, nieodpłatnej oraz sublicencjonowalnej (pod warunkiem akceptacji jej warunków). Licencja na rzecz DECOL zostaje udzielona na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez DECOL lub Użytkownika Zarejestrowanego nie wcześniej, niż po upływie okresu 5 lat od jej udzielenia (tj. osobno w stosunku do każdego elementu Zawartości objętego Licencją na rzecz DECOL - od momentu jego wprowadzenia do Serwisu). Okres wypowiedzenia Licencji na rzecz DECOL wynosi 5 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Dla uniknięcia wątpliwości, poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik akceptuje i zgadza się z tym, że po inicjalnym zaakceptowaniu Regulaminu (przy zakładaniu Konta) bądź zaakceptowaniu zmian Regulaminu na warunkach tutaj opisanych, efektywne udzielanie Licencji na rzecz DECOL na warunkach tutaj opisanych, nie wymaga od Użytkownika podejmowania żadnych dodatkowych czynności bądź artykułowania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli

5.4 W przypadkach, w których elementy Zawartości miałyby zostać w ramach Serwisu wykorzystane komercyjnie na polach eksploatacji sprowadzających się do świadczenia Druku, DECOL podejmie właściwe kroki celem umożliwienia - Użytkownikowi, który udzielił Licencji na rzecz DECOL odnoszącej się do tychże elementów - partycypacji w zyskach związanych z takim wykorzystaniem tychże elementów.

5.5 Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, w szczególności Druku, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

5.6 Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie jak również pobierać Zawartość z Serwisu jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.

VI. OPŁATY


6.1 Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami (mogącymi określać m.in. walutę bądź wysokość opłaty) odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności.

6.2 Korzystając z Druku Użytkownicy akceptują fakt, iż zawiązują stosunek obligacyjny z konkretnym Partnerem określonym w Dodatkowych warunkach odnoszących się do Druku.

6.3 Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

6.4 Wszelkie ceny podane w serwisie DECOL zawierają podatki, cła oraz inne dodatkowe opłaty. Koszty dostawy są naliczane wg taryf podanych na podstronie Dostawy.

VII. DOSTAWA


7.1 Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

7.2 Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.decol.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

7.3 Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze DECOL.

7.4 Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.5 Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

7.6 Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi 4 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 3 dni produkcji oraz 1 dzień transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta.

7.7 Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

7.8 W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, DECOL zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez DECOL numeru rachunku bankowego.

7.9 W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy DECOL, Użytkownik zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

VIII. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU


8.1 Przy pakowaniu produktów DECOL stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym decol.pl oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Użytkownikowi towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres:dok@decol.pl

8.2 W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Użytkownik winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować DECOL w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: dok@decol.pl

IX. KONTO


9.1 Użytkownicy mogą
a) umieszczać Zawartość w Serwisie;
b) korzystać z określonych Usług bądź Funkcjonalności jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym.
Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.


9.2 Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając wymagane w nim dane zgodnie ze stanem faktycznym. - następujące dane:
a) adres poczty elektronicznej (e-mail);
b) hasło;
c) imię;
d) nazwisko;
e) dane adresowe (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj).
Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu tych osób, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych:
a) imię;
b) nazwisko osoby wypełniającej formularz;
c) adres poczty elektronicznej (e-mail);
d) hasło;
e) dane adresowe (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj);
f) pełna nazwa (firma) podmiotu rejestrowanego;
g) NIP.
Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta.


9.3 Z tytułu założenia Konta DECOL nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu.

9.4 DECOL rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie DECOL przez Użytkownika wymaganych przez DECOL informacji lub dokumentów.

9.5 Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie;
b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
c) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.


9.6 DECOL zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy DECOL uzyska informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza Prawa lub Dobra DECOL, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

9.7 Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniania jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym zakończenia zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

9.8 Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za:
a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła;
b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika;
c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta.


X. POLITYKA PRYWATNOŚCI


10.1 Nasze strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

10.2 Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma redcoon wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie www.decol.pl będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

10.3 Bez wyraźnej zgody użytkownika firma decol.pl nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie.

10.4 Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam..

XI. ZABEZPIECZENIE


11.1 Użytkownicy niniejszym zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić DECOL jak również jej udziałowców, pracowników, agentów, licencjodawców, przedstawicieli, Partnerów oraz dostawców przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw (w tym Dóbr bądź Praw) innych Użytkowników lub osób trzecich.

11.2 DECOL zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć DECOL jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z DECOL, zgodnie z wnioskiem DECOL, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


12.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, DECOL lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli DECOL lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.

12.2 Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, DECOL nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

XIII. NARUSZENIA


13.1 DECOL szanuje Prawa oraz Dobra innych, i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku Prawom oraz Dobrom DECOL, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.

13.2 Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących im Praw do Zawartości lub odpowiedników Znaków bądź Dobra zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winni dokonać zgłoszenia tego faktu DECOL.

13.3 Dla ułatwienia DECOL reakcji na ewentualne naruszenia, DECOL zaleca - ale nie wymaga - aby określone wyżej zgłoszenie było skierowane pod następujące adresy: [***] i spełniało następujące kryteria:
a) precyzyjne oznaczenie osoby, której przysługują Prawa lub Dobra bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują Prawa lub Dobra;
b) precyzyjny opis Zawartości, Utworu lub odpowiedników Znaków, co do których zostało naruszone którekolwiek z Praw lub Dóbr wraz z załączaniem stosownych dokumentów;
c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu);
d) dane kontaktowe zgłaszającego;
e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę Praw oraz Dóbr a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, DECOL lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z Praw lub Dóbr jak również, że zgłaszający jest podmiotem któremu Prawa lub Dobra przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).


XIV. REKLAMACJE


14.1 Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania Usług z winy DECOL, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów, w tym w szczególności do Druku - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.

14.2 Reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego; b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; d) datę zawarcia Umowy; e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda ich uiszczenia; f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

14.3 W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, DECOL, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

14.4 Reklamacja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

14.5 DECOL udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 5 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a) nazwę jednostki DECOL rozpatrującej reklamację; b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

14.6 DECOL nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

14.7 Do wykonania oferowanych przez DECOL wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów.

14.8 Użytkownik zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Użytkownik powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Użytkownik nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

14.9 Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

14.10 Użytkownik zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie DECOL wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że DECOL ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez DECOL z podanego terminu uprawnia Użytkownika do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

14.11 Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań DECOL w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec DECOL. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

XV. ROZWIĄZANIE UMOWY


15.1 Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub DECOL - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) lub usunięcia Konta.

15.2 Z momentem rozwiązania Umowy: a) Konto zostanie anulowane i zamknięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta), b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu – przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

15.3 Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec DECOL, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.

XVI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA


16.1 DECOL jest serwisem produkcji na zamówienie.

16.2 Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

16.3 Zamówiony przez Użytkownika produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


17.1 Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.

17.2 Regulamin, w tym polityki oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, stanowią całość Umowy i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikami i DECOL. Jak wspomniano powyżej, Użytkownicy mogą być także zobowiązani do przestrzegania Dodatkowych warunków, które mogą mieć zastosowanie do udostępnianych w ramach Serwisu Usług lub Funkcjonalności, treści osób trzecich lub oprogramowania innych podmiotów.

17.3 Zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności DECOL oraz zabezpieczenia DECOL w rozumieniu § 10 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

17.4 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

17.5 Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

17.6 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy DECOL a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów DECOL oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.

XVII. ZNACZENIE


Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:


Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

DECOL - spółka pod firmą Webq Karolina Mielcarek z siedzibą w miejscowości Puszczykowo w gminie Puszczykowo (62-040 Puszczykowo) przy ul. ej 5, NIP 777-23-72-432, REGON 302439587,0000501878,

-

Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

Domena - narzędzie, współpracujące z następującymi nazwami domenowymi: [***], wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu;

droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy DECOL a Użytkownikiem Zarejestrowanym dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego przyporządkowanego do Konta bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej DECOL;

Druk - Usługa świadczona przy wykorzystaniu Serwisu przez Partnerów i polegająca na drukowaniu Zawartości w postaci Grafiki;

Funkcjonalność - funkcjonalności udostępniane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym w szczególności: a) narzędzia ułatwiające bądź wspomagające projektowanie rozwiązań w zakresie prezentacji wizualnej; b) Galeria; c) możliwość przeglądania Galerii przez Użytkowników nieposiadających Konta; d) Panel Społecznościowy; e) emisja e-biuletynu poświęconego aktualizacjom; f) kanał RSS umożliwiający subskrypcje informacji o wprowadzonych aktualizacjach; g) wyszukiwarka umożliwiającą odnalezienie poszczególnych desygnatów Grafiki w Serwisie; h) Druk; i) możliwość pobierania lub umieszczania Grafiki zgodnie z Regulaminem oraz ewentualnymi Dodatkowymi warunkami; j) możliwość umieszczania Bannerów Partnerów lub osób trzecich – na zasadach określonych w Dodatkowych warunkach; k) korzystanie z Zawartości na zasadach określonych Regulaminem bądź Dodatkowymi warunkami;

Galeria -część Serwisu, służąca umieszczaniu w ramach Serwisu przez Użytkowników Zarejestrowanych Zawartości o charakterze dzieł artystycznej kreacji, w szczególności w postaci Grafiki; 

Grafika - elementy Zawartości będące utworami o charakterze graficznym, w szczególności w postaci zdjęć oraz innych utworów wizualnych o charakterze statycznym, nadających się do druku;

Zgodność kolorystyczna -Cyfrowe aparaty fotograficzne , skanery i ekrany komputerowe odwzorowują kolory za pomocą przestrzeni barwnej RGB ( czerwony , zielony , niebieski , są to rówież podstawowe kolory światła widzialnego dla ludzkiego oka). Z uwagi na to ,że jest tak wiele różnych ekranów i ich ustawień , wynik drukowania może nie odpowiadać dokładnie temu co pojawia się na ekranie w określonych warunkach. Zapewnić możemy o wielkiej staranności z jaką podchodzimy do barw i kolorów . 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto - konto w Serwisie;

Licencja na rzecz DECOL - licencja, na mocy której Użytkownik uprawnia DECOL do korzystania z Zawartości wprowadzonej do Serwisu przy wykorzystaniu Konta danego Użytkownika . Lecz pomimo to wszelkie prawa własności do rozpowszechniania ww prac pozozstają w rękach Użytkownika 

Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie z Serwisu;

Panel Społecznościowy - zbudowany wokół Galerii panel społecznościowy, skierowany w pierwszej kolejności do Użytkowników będących artystami, którzy po założeniu Konta zyskają pełną możliwość aktywnego udziału w wymianie opinii na temat sztuki, kreowania poglądów, wymiany doświadczeń czy też artystycznych wizji;

Partner - przedsiębiorcy oraz inne podmioty będące kontrahentami DECOL, określani w ramach Serwisu zamiennie jako Dostawcy Towaru, prowadzący swoją działalność gospodarczą również przy wykorzystaniu Serwisu, w szczególności w zakresie świadczenia Druku;

Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności DECOL;

Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający warunki korzystania z Serwisu;

Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 13 Regulaminu;

Serwis - witryna internetowa DECOL, do której kieruje Domena;

Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

strona internetowa - dokument utworzony we właściwym języku programowania, pobierany z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika sieci Internet za pomocą przeglądarki;

System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Towar - materialny desygnat Druku;

Umowa - umowa o świadczenie Usług;

Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

Wymogi techniczne – następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem DECOL: 

Wymagania dotyczące Urządzeń końcowych: 

współpracujących z systemem Microsoft® Windows®: a) Procesor: Procesor Intel® Pentium® II 450 MHz, AMD Athlon® 600 MHz bądź szybszy (lub jego odpowiednik); b) Pamięć: 128 MB pamięci RAM; C) Pamięć karty graficznej: 128 MB pamięci na karcie graficznej; 

współpracujących z systemem Mac OS X: a) Procesor: Procesor Intel Core™ Duo 1,33 GHz bądź szybszy bądź PowerPC® Procesor G3 500 MHz bądź szybszy; b) Pamięć: 128 MB pamięci RAM; c) Pamięć karty graficznej: 128 MB pamięci na karcie graficznej;

współpracujących z systemem Linux® i Solaris™: a) Procesor: Procesor 800 MHz bądź szybszy; b) Pamięć: 512 MB pamięci RAM; c) Pamięć karty graficznej: 128 MB pamięci na karcie graficznej.

Wymagania dotyczące systemów operacyjnych i przeglądarek:

Platforma Windows: a) System operacyjny: Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server® 2008, Windows Server 2003, Windows 2000; b) Przeglądarka: Internet Explorer 6.0 bądź nowsze wersje, Mozilla Firefox 2.0 bądź nowsze wersje, Google Chrome 2.0 bądź nowsze wersje, Safari 3.0 i nowsze wersje, Opera 9.5 bądź nowsze wersje, AOL 9.0 bądź nowsze wersje;

Platforma Mac OS: a) System operacyjny: Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4 (Intel), Mac OS X 10.4 (PowerPC); b) Przeglądarka: Safari 3.0 bądź nowsze wersje, Mozilla Firefox 3.0 bądź nowsze wersje, Google Chrome 2.0 bądź nowsze wersje, Opera 9.5 bądź nowsze wersje, AOL Desktop for Mac 1.0 bądź nowsze wersje;

Platforma Linux: a) System operacyjny: Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5 bądź nowszy, openSUSE® 11 bądź nowszy, Ubuntu 7.10 bądź nowszy; b) Przeglądarka: Mozilla Firefox 3.0 bądź nowsze wersje, Google Chrome 2.0 bądź nowsze wersje, SeaMonkey 1.11 bądź nowsze wersje;

witryna internetowa - zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze, dostępnych pod jedną domeną internetową stron internetowych;

Zawartość – wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje lub materiały;

Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie oraz na otrzymywanie informacji handlowej od DECOL lub Partnerów; 

Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System DECOL lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sieci komputerowe (w tym System DECOL lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe, w tym bez ograniczeń, wszelkie "robaki", "wirusy", "drzwi tylne”, "bomby zegarowe", "konie trojańskie", "drop dead devices" lub innego typu programy komputerowe, kody komputerowe bądź procedury, które mają na celu lub mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp, wyłączyć, uszkodzić lub usunąć oprogramowanie (w tym Oprogramowanie), sprzęt (w tym Urządzenia końcowe, System DECOL lub ich elementy) lub dane (w tym Dane) bądź wykonywać inne podobne funkcje;

Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu, w tym Oprogramowanie, projekty, tekst, obrazyfotografieilustracje, materiały audio i wideo, graficzne aspekty interfejsu Serwisu, w tym w szczególności wszystkich stron i podstron Serwisu oraz znaków specjalnych pojawiających się w Serwisie, bazy danych, wybór, kolejności, wygląd i układ elementów a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od DECOL lub podmiotów, z którymi łączą DECOL stosowne umowy dotyczące Praw;

Wyrażenia "powyżej", „tutaj”, "poniżej" jak i słowa o podobnym wydźwięku odnoszą się do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych paragrafów, ustępów lub postanowień, w których takie wyrażenie występuje.

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej, prawniczej, artystycznej lub reklamowej (odpowiednio).